Đánh giá: 5/5

1. TikTok Shop cho Nhà sáng tạo

Bởi Đào tạo - Mixcom Academy


1. TikTok Shop cho Nhà sáng tạo

999,000 VNĐ

299,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


Đào tạo

Mixcom Academy

Bài 1: Tạo Tài khoản TikTok Shop và liên kết với kênh TikTok
07:00
Bài 2: Thêm sản phẩm làm Tiếp thị liên kết - Tạo Tài khoản hoa hồng. Tìm sản phẩm và gửi yêu cầu mẫu miễn phí
05:07
Bài 3: Thêm liên kết sản phẩm vào video
01:33
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>